پلن1
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 core پردازنده
 • 1 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
پلن2
 • 25 گیگ فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • 1 core پردازنده
 • 2 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
پلن3
 • 40 گیگ فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • 2 core پردازنده
 • 4 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
پلن4
 • 80 گیگ فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • 3 core پردازنده
 • 6 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
پلن5
 • 100 گیگ فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • 4 core پردازنده
 • 8 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت
پلن6
 • 120 گیگ فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • 4 core پردازنده
 • 16 گیگ میزان رم
 • لینوکس سیستم عامل
 • 1 گیگ پورت