۵۰۰ مگابایت هاست لینوکس معمولی
 • 500 مگابایت فضا
 • 2,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • 20 عدد تعداد Subdomain
 • 20 عدد تعداد FTP
 • 5 عدد تعداد MySql
 • 7 عدد تعداد Parked domain
 • 0 عدد تعداد Addon domain
 • 20 عدد تعداد ایمیل
 • حداکثر 40 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٢,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی
 • 2,000 مگابایت فضا
 • 8,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • 10 عدد تعداد MySql
 • 10 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
5,000 مگابایت هاست لینوکس معمولی
 • 5,000 مگابایت فضا
 • 20,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 15 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
١٠,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی
 • 10,000 مگابایت فضا
 • 40,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 20 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان
٣٠,٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس معمولی
 • 30,000 مگابایت فضا
 • 120,000 مگابایت ترافیک ماهانه
 • cPanel کنترل پنل
 • بینهایت تعداد Subdomain
 • بینهایت تعداد FTP
 • بینهایت تعداد MySql
 • 30 عدد تعداد Parked domain
 • 1 عدد تعداد Addon domain
 • بینهایت تعداد ایمیل
 • حداکثر 60 عدد ایمیل ارسالی در ساعت
 • ssl رایگان